Powered By GitBook
Lightbox iFrame
iFrame là một đoạn mã nhúng hiển thị. Bất cứ ứng dụng nào có mã này đều có thể hiển thị trên Landing Page. Ví dụ về việc nhúng bản đồ:
Kết quả hiển thị:
Last modified 1yr ago
Copy link