Thiết lập Form

Để tạo form, bạn vào phần Thêm mới ở thanh công cụ bên trái và chọn Form:

Thêm trường dữ liệu cho form

Một form đăng ký sẽ gồm nhiều ô thông tin, bạn hoàn toàn có thể thêm bớt các trường thông tin này trong thiết lập của form. Khi bắt đầu thêm , form đăng ký mẫu hiện ra với những trường cơ bản và hay được sử dụng, sau đó bạn chọn thêm trường để chọn các trường khác:

Đối với mỗi một trường thông tin, bạn có thể tuỳ chỉnh Xoá, Sửa chữ, hoặc cài đặt để người truy cập Bắt buộc nhập hay không. Nhấp chuột vào từng trường thông tin muốn chỉnh sửa, chọn biểu tượng thiết lập:

Một số trường thông tin đặc biệt

Hộp chọn giá trị

Kiểu hộp chọn giá trị cho phép bạn đưa ra nhiều lựa chọn dưới dạng menu thả xuống, không tốn diện tích. Khi xuất bản sẽ được hiển thị như sau:

Để thiết lập bạn chọn trường "Hộp chọn giá trị". Trong ô điền Danh sách giá trị, bạn điền mỗi giá trị là một dòng như ví dụ hình dưới:

Chọn một giá trị

Kiểu trường này đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, tuy nhiên chỉ được chọn một ô duy nhất. Ví dụ khi hiển thị ra Landing Page:

Để thiết lập bạn chọn loại trường "Chọn một giá trị". Trong phần thiết lập, ô điền Danh sách giá trị, bạn điền mỗi giá trị là một dòng.

Chọn nhiều giá trị

Kiểu trường này đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, có thể lựa chọn nhiều giá trị cùng lúc. Ví dụ khi hiển thị ra Landing Page:

Để thiết lập bạn chọn loại trường "Chọn nhiều giá trị". Trong phần thiết lập, ô điền Danh sách giá trị, bạn điền mỗi giá trị là một dòng.

Thay đổi vị trí tab

Khi bạn sắp xếp vị trí của các trường thông tin, bạn cần cài đặt thêm phần vị trí tab của trường đó để đảm bảo thông tin về Google Sheet theo đúng vị trí các cột mà bạn mong muốn.