Sự kiện cho phần tử

Hướng dẫn thiết lập các tùy chọn sự kiện như Click / Liên kết cho phần tử

Phần này cho phép bạn có thể thiết lập các tùy chọn sự kiện cho phần tử như Liên kết tới Section / Popup / Gọi điện / Gửi Email, thiết lập sự kiện nhấp chuột để theo dõi chuyển đổi. Để mở phần thiết lập Sự kiện cho phần tử bạn có thể làm theo các bước sau đây:

 1. Chọn phần tử cần thiết lập

 2. Chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

 3. Cửa sổ thiết lập phần tử hiện ra, chọn mục Sự kiện

Sự kiện nhấp chuột

Phần Sự kiện nhấp chuột cho phép bạn có thể thiết lập Sự kiện click vào phần tử để mở ra liên kết đến:

 1. Chuyển Section

 2. Mở Popup

 3. Mở cuộc gọi

 4. Mở liên kết

 5. Ẩn/Hiện phần tử

 6. Lightbox Hình ảnh

 7. Lightbox Video

 8. Mở Email

Chuyển Section

Phần này cho phép bạn thiết lập cuộn tới một Section khi click vào phần tử. Để thiết lập liên kết phần tử tới một Section bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Chuyển Section

 2. Tại phần Section chọn Section mà bạn muốn liên kết tới

Mở Popup

Phần này cho phép bạn thiết lập mở ra một Popup khi click vào phần tử. Để thiết lập bạn có thể làm theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Mở Popup

 2. Tại phần Popup chọn Popup mà bạn muốn liên kết tới

Mở cuộc gọi

Phần này cho phép bạn thiết lập thực hiện gọi điện tới một số điện thoại khi bấm vào phần tử nếu truy cập Landing Page từ mobile. Để thiết lập bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Mở cuộc gọi

 2. Tại phần Số điện thoại nhập số điện thoại mà bạn muốn gọi tới khi bấm vào phần tử

Mở liên kết

Phần này cho phép bạn thiết lập mở ra một trang web khi click vào phần tử. Để thiết lập bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Mở liên kết

 2. Nhập đường dẫn tới trang web bạn muốn mở ra vào ô Liên kết

 3. Chọn tùy chọn Mở liên kết trên Trang hiện tại hoặc Cửa sổ mới

Mở Email

Phần này cho phép bạn mở ra cửa sổ gửi email khi click vào phần tử. Để thiết lập bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Mở Email

 2. Tại phần Email nhập email mà bạn muốn gửi mail tới khi click vào phần tử.

Ẩn/Hiện phần tử

Phần này cho phép bạn thiết lập Ẩn hoặc Hiện các phần tử khác khi click vào phần tử được chọn. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Ẩn/Hiện phần tử

 2. Nhập danh sách các sự kiện muốn Ẩn hoặc Hiện khi click chuột vào 2 ô Ẩn phần tử hoặc Hiện phần tử

Phần này cho phép bạn thiết lập mở ra một popup hình ảnh để xem nhanh khi click vào phần tử.

Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Lightbox hình ảnh

 2. Nhập Đường dẫn hình ảnh hoặc chọn ảnh từ Thư viện ảnh

Phần này cho phép bạn thiết lập mở ra popup xem nhanh video từ Youtube khi click vào phần tử. Bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Tại phần Sự kiện chọn Lightbox Video

 2. Nhập Đường dẫn Video từ Youtube