Hiệu ứng cho phần tử

Phần này cho phép bạn có thể lựa chọn hiệu ứng chuyển động cho phần tử. Để thực hiện bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn phần tử cần tạo hiệu ứng sau đó chọn biểu tượng trên Thanh thiết kế nhanh

  2. Chọn mục Hiệu ứng hiển thị.

  3. Lựa chọn các hiệu ứng và điều chỉnh các thông số Thời gian chờ / Thời gian chạy / Lặp lại