Xóa Tag
Xoá Tag trong phần Quản lý Tag sẽ không làm ảnh hưởng đến sự tồn tại của những Landing Page được gắn Tag.
Để xóa tag, bạn cần vào phần Quản lý Tag, chọn phần "Thao tác" cho tag đó và chọn "Xóa":
Bạn cũng có thể chọn xóa nhiều tag cùng một lúc bằng cách tích vào ô vuông đầu tiên ở mỗi tag:
Copy link