Xem dữ liệu backup của Landing Page

Để xem lại những dữ liệu data thu thập được từ form đăng ký của Landing Page, bạn có thể xem tại phần dữ liệu backup mà LadiPage lưu trữ theo từng ngày.

Bạn có thể xem dữ liệu trong 7 ngày gần nhất. Chọn ngày muốn xem và hệ thống sẽ tải xuống cho bạn file excel dữ liệu của ngày đó.