Tạo tag và gắn tag cho Landing Page
Nếu như trước đây chúng ta vẫn quen với việc sắp xếp tài liệu theo thư mục thì ở LadiPage bạn có thể quản lý các nhóm Landing Page bằng Tag. Các Landing Page thuộc cùng một nhóm sẽ được gắn Tag giống nhau. Một Landing Page có thể thuộc nhiều Tag.
Bước 1: Tạo tag
Chọn icon quản lý Tag trong trang chủ Quản lý Landing Page.
Sau khi hiện ra trang Quản lý Tag, click vào ô Tạo tag mới và tạo những tên Tag mà bạn cần.
Vẫn trên trang Quản lý Tag, Bước 2: Gắn Tag cho Landing Page.
Quay trở lại trang Quản lý Landing Page, ở mỗi Landing Page chọn phần xử lý ở dấu ba chấm (...), chọn tiếp mục Chỉnh sửa -> Nhập Tag muốn gắn cho Landing Page (một Landing Page có thể được gắn nhiều Tag) -> Click Sửa Landing Page để hoàn thành.
Bước 3: Quản lý Tag
  • Trong phần quản lý Landing Page, click vào từng tên Tag để hiện các Landing Page thuộc Tag đó.
Copy link