Tạm dừng Landing Page
Khi bạn tạm dừng Landing Page đang xuất bản, thì Landing Page này sẽ không hiển thị nội dung khi khách hàng truy cập vào tên miền đó nữa.
Trong phần quản lý Landing Page, tên miền đó sẽ nhả ra khỏi Landing Page bạn vừa tạm dừng, và thay bằng tên miền demo của LadiPage.
Nội dung trang Landing Page vẫn được giữ trong tài khoản và bạn có thể xuất bản lại trang với tên miền riêng bất cứ lúc nào. Để tạm dừng trang bạn làm theo hướng dẫn dưới đây:
Copy link