Sửa tên và tag của Landing Page
Tên và tag của Landing Page là 2 yếu tố giúp bạn sắp xếp nhóm và tìm kiếm Landing Page trong phần quản trị một cách dễ dàng.
Phần tên này của Landing Page chỉ xuất hiện ở phần quản lý, không hiển thị ra bên ngoài trang khi xuất bản hay chia sẻ ở các nơi khác nên bạn hoàn toàn có thể đặt tên theo quy định riêng của mình để dễ quản lý.
Để thêm Tag cho Landing Page bạn cần tạo tag trước. Xem thêm về cách tạo và quản lý tag tại đây.
Copy link