Thêm thành viên và phân quyền trong Enterprise

Thêm và phân quyền thành viên

Để có thể thêm thành viên mới vào Enterprise thì thành viên đó cần có tài khoản đang hoạt động tại LadiPage (Chấp nhận tài khoản miễn phí). Nếu thành viên đó chưa có tài khoản có thể đăng ký tại đây.

Để thêm thành viên mới cho tài khoản Enterprise bạn có thể làm theo các bước sau:

1. Truy cập mục Thành viên tại https://builder.ladipage.com

2. Bấm nút Tạo thành viên mới sau đó nhập Email tài khoản LadiPage của thành viên và chọn quyền.

Chú giải về các quyền thành viên trong Enterprise

Manager Có quyền cao nhất trong tài khoản Enterprise, được phép thêm mới, chỉnh sửa, xuất bản, xóa và phân quyền mọi Landing Page thuộc Enterprise mà mình quản lý.

Editor Được phép thêm mới, chỉnh sửa, xuất bản các Landing Page do mình tạo ra hoặc được phân quyền cho trong Enterprise.

Designer Chỉ được phép chỉnh sửa, xuất bản các Landing Page được phân quyền cho. Designer không có quyền tạo mới Landing Page trong Enterprise.

Sau khi thêm thành viên hoàn tất thì thành viên vừa được thêm có thể truy cập vào Enterprise theo các bước sau:

  1. Đăng nhập tài khoản của thành viên đó tại https://builder.ladipage.com

  2. Chọn tên của Enterprise tại menu Enterprise phía trên cùng bên phải (Như hình bên dưới)

Phân quyền Landing Page

Chức năng phân quyền Landing Page cho phép bạn có thể chỉ định các quyền Chỉnh sửa, Xuất bản, Chỉ xem cho từng Landing Page gắn với các thành viên khác nhau trong Enterprise.

Để phân quyền cho Landing Page bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn mục Phân quyền tại Landing Page của bạn

2. Nhập email của thành viên cần phân quyền và chọn quyền tương ứng sau đó bấm nút Thêm để lưu lại.

Ý nghĩa các quyền với Landing Page Publish: Được phép tạo, chỉnh sửa, cấu hình form và xuất bản Landing Page Edit: Được phép chỉnh sửa và sử dụng cấu hình form có sẵn (nhưng không được tạo cấu hình mới). Read Only: Chỉ được phép xem Landing Page