Phân quyền theo team

Với gói Enterprise, bạn có thể tạo ra các team khác nhau và mỗi team có 1 team leader để quản lý tất cả các công việc của team đó. Team leader cũng như các thành viên của team sẽ không nhìn thấy Landing Page của team khác.

Team leader là mức quyền cao thứ 2 của tài khoản, sẽ có tất cả các quyền như một manager nhưng chỉ trong giới hạn của Team mà bạn đó được phân. Team leader có các quyền: -> Cấp quyền cho tài khoản thành viên khác -> Tạo, sửa, xuất bản Landing Page với tên miền riêng. -> Cấu hình form -> Tạo và cấu hình tên miền mới *Lưu ý: Team leader sẽ không được quyền xóa những gì đã tạo.

Các bước để tạo team và phân quyền cho thành viên trong team: Bước 1: Vào phần "Quản lý team" trong mục "Quản lý thành viên"

Bước 2: Tạo team mới

Bước 3: Thêm thành viên và chọn Admin cho team

Lưu ý: - Thành viên phải được cấp quyền Team Leader trước đó mới có thể làm Admin của team. - Một team có thể có nhiều Admin. - Nếu thành viên có quyền Team Leader nhưng không được set là Admin của team thì thành viên đó chỉ có toàn quyền với Landing Page được phân quyền hoặc tự tạo trong team đó.

Chuyển Landing Page vào team

Để chuyển các Landing Page đang có sẵn ở ngoài vào 1 team, bạn Chọn biểu tượng đầu ở các Landing Page muốn chuyển, sau đó vào phần Thao tác và chọn chuyển team:

Để bỏ Landing Page ra khỏi team, ta chọn mục "Không chọn" trong phần chuyển team: