Vô hiệu hoặc phân quyền tài khoản cho thành viên
Sau khi đã Thêm thành viên mới, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa quyền tài khoản của thành viên đó hoặc vô hiệu quyền của thành viên đó tại đây:
Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.
Copy link