Đăng nhập vào tài khoản Premium/Enterprise
Xem video hướng dẫn tại đây
Mỗi nhân viên sẽ đều có một tài khoản LadiPage riêng của mình. Gói LadiPage của tài khoản cá nhân đó là độc lập với gói Premium/Enterprise của tài khoản công ty. Vì vậy sau khi đăng nhập, bạn nhân viên đó cần chọn vào gói Premium/Enterprise của công ty như ảnh dưới đây:
Từ đây bạn nhân viên đó sẽ nhìn thấy những Landing Page mà mình được phân quyền và bắt đầu chỉnh sửa.
Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.
Copy link