Phân quyền cho Landing Page
Chức năng phân quyền Landing Page cho phép bạn có thể chỉ định các quyền Chỉnh sửa, Xuất bản, Chỉ xem cho từng Landing Page gắn với các thành viên khác nhau trong Premium/Enterprise.
Để phân quyền cho Landing Page bạn có thể thực hiện theo các bước sau:
1. Chọn mục Phân quyền tại Landing Page của bạn
2. Nhập Tên Team cần phân quyền hoặc nhập email của thành viên cần phân quyền và chọn quyền tương ứng của thành viên sau đó bấm nút Cập nhật để lưu lại:
Ý nghĩa các quyền với Landing Page: Publish: Được phép tạo, chỉnh sửa, cấu hình form và xuất bản Landing Page với tên miền riêng (nếu được phân quyền cho tên miền đó). Edit: Được phép chỉnh sửa và sử dụng cấu hình form có sẵn (nhưng không được tạo cấu hình mới). Read Only: Chỉ được phép xem Landing Page
Cụ thể các quyền của mỗi bậc phân quyền được mô tả TẠI ĐÂY.
Copy link