Tạo menu ghim đầu trang bản desktop

Bước 1: Thêm mới 1 section trắng và điều chỉnh chiều dài section ngắn như một thanh menu:

Bước 2: Thêm các tiêu đề nội dung menu:

Bước 3: Thiết lập liên kết các tiêu đề menu với section có nội dung tương ứng: (tham khảo thêm hướng dẫn sự kiện chuyển section)

Bước cuối: Đẩy section menu vừa tạo lên trên cùng và ghim section đó lại:

Như vậy là bạn đã tạo thành công menu cho trang Landing Page.

Xem thêm hướng dẫn để tạo menu cho phiên bản mobile dưới đây: