Tạo menu ghim đầu trang bản desktop
Bước 1: Thêm mới 1 section trắng và điều chỉnh chiều dài section ngắn như một thanh menu:
Bước 2: Thêm các tiêu đề nội dung menu:
Bước 3: Thiết lập liên kết các tiêu đề menu với section có nội dung tương ứng: (tham khảo thêm hướng dẫn sự kiện chuyển section)
Bước cuối: Đẩy section menu vừa tạo lên trên cùng và ghim section đó lại:
Như vậy là bạn đã tạo thành công menu cho trang Landing Page.
Xem thêm hướng dẫn để tạo menu cho phiên bản mobile dưới đây:
Copy link