Gắn các phần mềm livechat
Để cài mã các chương trình livechat, bạn làm theo các bước sau:
Bước 1: Lấy mã javascript của ứng dụng chat bạn muốn cài
Cách lấy mã javascript của một số ứng dụng miễn phí hay dùng:
  • Zendesk chat:
  • Tawk.to:
Bước 2: Dán mã vừa copy vào trước thẻ </body> trong phần thiết lập trang.
Copy link