Powered By GitBook
Thiết lập toàn trang
Chức năng Thiết lập toàn trang cho phép bạn có thể thay đổi các cấu hình thiết lập cho toàn bộ Landing Page bao gồm:
  • Font chữ chung cho toàn trang: sau khi thiết lập, mỗi một phần tử tiêu đề hoặc đoạn văn bạn thêm mới đều để mặc định font này.
  • Kích thước phần nội dung Desktop
  • Kích thước phần nội dung Mobile
  • Bật chế độ Mobile Only
  • Bật chế độ Story Page
Để truy cập vào phần này, bạn chọn mục Thiết lập ở thanh công cụ bên phải sau đó chọn Thiết lập toàn trang.

Kích thước desktop

Kích thước mobile

Last modified 6mo ago