Trang cảm ơn - Popup mặc định
Popup mặc định là popup mà LadiPage cài đặt sẵn cho mỗi form. Bạn có thể thay đổi nội dung của Lời nhắn, nhưng không thể thay đổi thiết kế của Popup mặc định:
Sau khi hoàn thành điền form, thông báo hiện ra như dưới đây:
Bấm OK khách hàng sẽ quay trở lại màn hình trang landing page.
Copy link