Chiến thuật 7: Đổi màu nút CTA khi có chuyển động trên trang
Giải thích:
Lý thuyết phát hiện thay đổi ngẫu nhiên cho biết: khi một kích thích trong môi trường thay đổi (dù rất nhẹ nhàng) - kể cả nếu bạn không chủ đích quan tâm đến sự thay đổi đó, bạn vẫn sẽ bị hấp dẫn một cách tự nhiên với kích thích.
Copy link