Mã HTML
Phần tử HTML cho phép bạn chèn các đoạn mã HTML vào Landing Page của mình, có thể phục vụ cho các mục đích như chèn mã nhúng các tiện ích. Để chèn phần tử HTML bạn có thể làm theo các bước sau:
 1. 1.
  Chọn phần
  Mã HTML
 2. 2.
  Chọn nút Sửa HTML trên Thanh thiết kế nhanh
 3. 3.
  Nhập nội dung mã HTML vào khung Chỉnh sửa HTML và bấm nút Cập nhật sau đó di chuyển đến vị trí hiển thị mong muốn.
Lưu ý: Bạn cần Xuất bản trang để xem hiển thị của mã HTML vừa thêm
Xem thêm:
Copy link