Hình hộp

Phần tử Hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào Landing Page. Để chèn Hình hộp vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Chọn phần Hình hộp

  2. Sử dụng thanh thiết kế nhanh để căn chỉnh, thay đổi kích thước, bo góc, thay đổi màu nền cho hình hộp

  3. Di chuyển hình hộp đến vị trí mong muốn