Hình hộp
Phần tử Hình hộp cho phép bạn thêm hình hộp vào Landing Page. Để chèn Hình hộp vào Landing Page bạn có thể làm theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Chọn phần
  Hình hộp
 2. 2.
  Sử dụng thanh thiết kế nhanh để căn chỉnh, thay đổi kích thước, bo góc, thay đổi màu nền cho hình hộp
 3. 3.
  Di chuyển hình hộp đến vị trí mong muốn
Copy link