Viền & bo góc cho ảnh
Phần này cho phép bạn có thể bo viền, thêm và thay đổi màu viền cho phần tử. Bạn có thể làm theo các bước sau:
  1. 1.
    Chọn phần Viền & Bo góc
  2. 2.
    Thay đổi thông số Bo góc tất cả hoặc từng vị trí góc
  3. 3.
    Ngoài ra phần Kiểu bo góc cho phép bạn chọn Kiểu đường viền / Màu / Kích thước viền.
Copy link