Viền & bo góc cho ảnh

Phần này cho phép bạn có thể bo viền, thêm và thay đổi màu viền cho phần tử. Bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Chọn phần Viền & Bo góc

  2. Thay đổi thông số Bo góc tất cả hoặc từng vị trí góc

  3. Ngoài ra phần Kiểu bo góc cho phép bạn chọn Kiểu đường viền / Màu / Kích thước viền.