Cắt hình ảnh (crop)

Tính năng cắt ảnh ngay trên builder LadiPage. Lưu ý chỉnh sửa kích thước khung ảnh như mong muốn trước, sau đó mới cắt ảnh theo khuôn kích thước đó.