Chọn một giá trị
Kiểu trường này đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, tuy nhiên chỉ được chọn một ô duy nhất. Ví dụ khi hiển thị ra Landing Page:
Để thiết lập bạn chọn loại trường "Chọn một giá trị". Trong phần thiết lập, ô điền Danh sách giá trị, bạn điền mỗi giá trị là một dòng.
Copy link