Chọn một giá trị

Kiểu trường này đưa ra tất cả các lựa chọn và người dùng lựa chọn bằng cách tích vào ô giá trị, tuy nhiên chỉ được chọn một ô duy nhất. Ví dụ khi hiển thị ra Landing Page:

Để thiết lập bạn chọn loại trường "Chọn một giá trị". Trong phần thiết lập, ô điền Danh sách giá trị, bạn điền mỗi giá trị là một dòng.