Đoạn văn

Phần tử Đoạn văn cho phép bạn chèn một đoạn văn bản vào Landing Page. Để chèn Đoạn văn bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  1. Chọn phần Đoạn văn

  2. Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để sửa chữ, thay đổi cỡ chữ, màu chữ... cho đoạn văn

  3. Di chuyển đoạn văn đến vị trí mong muốn.