Danh sách
Phần tử Danh sách cho phép bạn chèn một danh sách vào Landing Page. Để chèn Danh sách bạn có thể làm theo các bước sau đây:
 1. 1.
  Chọn phần
  Danh sách
 2. 2.
  Sử dụng Thanh thiết kế nhanh để sửa nội dung, thay đổi cỡ chữ, màu chữ...cho danh sách.
 3. 3.
  Di chuyển danh sách đến vị trí mong muốn.
Copy link