Carousel

Tính năng Carousel cho phép bạn tạo hiệu ứng chạy xoay vòng cho các phần tử để hiển thị dưới dạng slide hoặc danh sách sản phẩm.

Bạn có thể xem hướng dẫn chi tiết tại video dưới đây: